Cô:  Nguyễn Thị Nga - Bí Thư Đảng Bộ - Hiệu Trưởng


 
Thầy:  Đào Xuân Phương - P. Hiệu Trưởng   


 
 Thầy:  Chử Hồng Chính - P. Thư Đảng Bộ - P. Hiệu Trưởng   
 Thầy:  Ngô Tùng Lâm  - P. Hiệu Trưởng   
        
                                     
                        
                                   
                                                                                                                            
 

________________________________________________________________________________________________________