Thầy: Nguyễn Định Phương – Bí Thư Đoàn Thanh Niên
 
Cô: Nguyễn Thị Mai Dung – Phó Bí Thư Đoàn Thanh Niên
 
Cô: Đinh Thị Huệ - Phó Bí Thư Chi Đoàn Giáo Viên -  Ủy viên BCH

Thầy: Hà Ngọc Hoàng Anh – Bí Thư Chi Đoàn Giáo Viên -  Ủy viên BCH
 

________________________________________________________________________________________________________